โมดูล (Module) ในภาษา Python

Module ในภาษา Python เป็นไฟล์ที่มีนามสกุล .py และเก็บโค้ด Python ที่เราสร้างขึ้นมา โดยที่เราสามารถนำโมดูลเหล่านี้ไปนำมาใช้งานซ้ำได้ โดยไม่ต้องเขียนโค้ดซ้ำซ้อน เช่นฟังก์ชั่นที่เราได้สร้างขึ้นมาเพื่อนำไปใช้งานในโปรแกรมต่างๆ หรือการนำโมดูลอื่นๆ มาใช้งานในโปรแกรมของเรา เพื่อให้โปรแกรมของเรามีความสามารถที่หลากหลายมากขึ้น นอกจากนั้นการใช้โมดูลยังช่วยเพิ่มความสามารถในการจัดการโค้ดและจัดการโปรเจ็กต์ให้สามารถจัดการได้อย่างมีระเบียบและเป็นระเบียบมากขึ้นด้วย

เมื่อเราต้องการนำโมดูลมาใช้ในโปรแกรมของเรา เราสามารถ import โมดูลเหล่านั้นเข้ามาในโปรแกรมของเราได้โดยใช้คำสั่ง import โดยที่โมดูลนั้นจะถูกค้นหาตามที่อยู่ที่กำหนด โดยโมดูลจะถูกค้นหาตามลำดับใน sys.path ซึ่งเป็น list ของ directory ที่ Python จะค้นหาโมดูลที่เรา import เข้ามา โดยปกติแล้ว sys.path จะประกอบไปด้วย directory ของ Python Standard Library และ directory ที่เราสร้างขึ้นมาเอง

การใช้งาน Module ในภาษา Python มีประโยชน์อย่างมาก เนื่องจาก Module ช่วยให้เราสามารถเขียนโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำโค้ดที่เคยเขียนมาใช้ใหม่ได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะในกรณีที่เราต้องการเขียนโปรแกรมที่มีความซับซ้อน โดย Module ในภาษา Python จะเป็นชุดของโค้ดที่ถูกจัดเก็บไว้ในไฟล์ต่างๆ ซึ่งเราสามารถนำไปใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องเขียนโค้ดเหล่านั้นใหม่ทุกครั้งที่ต้องการใช้งาน นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งโค้ดออกเป็น Module เพื่อช่วยลดความซับซ้อนของโปรแกรมและช่วยให้การจัดการโค้ดเป็นระเบียบมากขึ้น

การใช้งาน Module ในภาษา Python อาจจะมีข้อจำกัดเล็กน้อย ดังนี้

 1. ความซับซ้อนในการสร้าง: สร้าง Module ที่ซับซ้อนอาจจะยาก เนื่องจากต้องพิจารณาถึงโครงสร้างของโปรแกรมและการสื่อสารกับโมดูลอื่นๆ ในโปรแกรม

 2. การเรียกใช้งานช้า: หากโมดูลมีขนาดใหญ่และมีฟังก์ชั่นหลายฟังก์ชั่น การโหลดโมดูลอาจใช้เวลานาน เพราะโมดูลจะถูกโหลดทั้งหมดก่อนการใช้งาน

 3. การควบคุมการประมวลผล: การสร้างโมดูลที่มีหลายฟังก์ชันอาจทำให้ไม่สามารถควบคุมการประมวลผลในฟังก์ชันทั้งหมดได้ การแก้ไขปัญหานี้อาจจะต้องมีการแยกโมดูลเป็นหลายๆ โมดูล

 4. การแก้ไขที่ยาก: หากโมดูลมีการเชื่อมโยงกันและมีการเรียกใช้งานกันอย่างมาก การแก้ไขโมดูลที่มีปัญหาอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อโมดูลอื่นๆ ในโปรแกรม

สำหรับการใช้งาน Module ในภาษา Python จะเป็นการนำโค้ดหรือฟังก์ชันที่เราได้เขียนไว้มาแบ่งเป็นไฟล์ย่อย ๆ หรือ Module เพื่อทำให้การจัดการโค้ดและการจัดการรหัสที่เราเขียนใหญ่ขึ้น และทำให้การเรียกใช้งานฟังก์ชันที่เราต้องการสามารถทำได้ง่ายขึ้น

เราสามารถสร้างไฟล์ Python และเขียนโค้ด Module ลงไปได้ด้วยการใช้งานฟังก์ชัน และเรียกใช้งานฟังก์ชันจากไฟล์อื่น ๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

สมมติว่าเรามีไฟล์ชื่อว่า my_module.py ซึ่งมีฟังก์ชันชื่อ calculate_square ที่ใช้สำหรับคำนวณค่ายกกำลังสองของตัวเลขที่ส่งเข้าไป ดังนี้

def calculate_square(num):
  return num ** 2

เราสามารถเรียกใช้งานฟังก์ชัน calculate_square จากไฟล์ Python อื่น ๆ ได้ โดยการ import Module ดังนี้

import my_module

print(my_module.calculate_square(5))

ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นค่า 25 ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการคำนวณค่ายกกำลังสองของตัวเลข 5

 

ภาษา Python มี module หลายตัวที่มาพร้อมกับตัวภาษา เช่น math, random, time ซึ่งใช้ในการทำงานทางคณิตศาสตร์ สุ่มค่า และการจัดการเวลา นอกจากนี้ยังมี module ที่พัฒนาโดยชุมชน Python เพิ่มเติม หรือ third-party module ที่เราสามารถติดตั้งเพิ่มได้ด้วยตัวเอง เพื่อช่วยในการพัฒนาโปรแกรมได้อย่างรวดเร็ว และยังช่วยเพิ่มความสามารถของภาษา Python อีกด้วย

ตัวอย่าง ของ module ที่มาพร้อมกับ Python:

 • math: ใช้สำหรับการทำงานทางคณิตศาสตร์ เช่น การหาค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด หรือค่าคำนวณคณิตศาสตร์อื่นๆ
 • random: ใช้สำหรับสุ่มตัวเลข หรือสร้างข้อมูลแบบสุ่ม เช่น การสุ่มเลขที่ต้องการเพื่อทำการทดสอบโปรแกรม
 • time: ใช้สำหรับจัดการเวลา เช่น การนับเวลาในการทำงานของโปรแกรม
 • datetime: ใช้สำหรับจัดการเวลาและวันที่ ใช้สำหรับการปรับแต่งรูปแบบของวันที่ เช่น แปลงวันที่ให้อยู่ในรูปแบบที่ต้องการ หรือคำนวณวันที่ในอนาคต
 • os: ใช้สำหรับจัดการระบบไฟล์ เช่น การเปิดไฟล์ ปิดไฟล์ หรือการตรวจสอบไฟล์ที่มีอยู่ในระบบ
 • sys: ใช้สำหรับการเข้าถึงและจัดการกับค่าพื้นฐานของระบบ

 

ในการสร้าง Module เป็นการสร้างไฟล์ Python (.py) ซึ่งจะประกอบไปด้วยฟังก์ชั่น หรือคลาส หรือตัวแปร ต่างๆ ที่สามารถนำไปใช้งานในโปรแกรม Python อื่นๆ ได้

ตัวอย่างเช่น สร้างไฟล์ชื่อ mymodule.py ที่มีฟังก์ชัน greet() ที่จะพิมพ์ข้อความทักทาย "Hello, World!" ออกทางหน้าจอ ดังนี้

# ไฟล์ mymodule.py
def greet():
  print("Hello, World!")

จากนั้นเราสามารถนำโมดูล mymodule มาใช้งานในโปรแกรม Python อื่นๆ ได้โดยการ import โมดูลนี้ ดังนี้

import mymodule

mymodule.greet()

มื่อรันโปรแกรมข้างบน จะได้ผลลัพธ์เป็นการพิมพ์ข้อความ "Hello, World!" ออกทางหน้าจอ

 

ตัวอย่าง เราสามารถสร้าง module ที่มีความซับซ้อนได้ โดยต้องใช้ฟังก์ชันและคลาสต่าง ๆ ภายใน module เพื่อทำงานในส่วนต่าง ๆ ของโปรแกรม Python ของเรา ตัวอย่างเช่น เราสามารถสร้าง module ที่มีฟังก์ชันเพื่อคำนวณเงินดอกเบี้ยจากยอดเงินเริ่มต้นและอัตราดอกเบี้ย และคลาสเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ฝากและบัญชีเงินฝากของพวกเขา เราสามารถสร้างไฟล์ชื่อ bank.py ซึ่งมีโค้ดดังต่อไปนี้

class BankAccount:
  def __init__(self, owner, balance=0.0):
    self.owner = owner
    self.balance = balance

  def deposit(self, amount):
    self.balance += amount
    return self.balance

  def withdraw(self, amount):
    if amount > self.balance:
      raise ValueError("Insufficient funds")
    self.balance -= amount
    return self.balance

  def get_balance(self):
    return self.balance

  def __str__(self):
    return "Account owner: " + self.owner + ", Balance: " + str(self.balance)


def calculate_interest(principal, rate, time):
  interest = principal * rate * time
  return interest

จากโค้ดข้างต้น เราได้สร้างคลาส BankAccount เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ฝากและบัญชีเงินฝากของพวกเขา และฟังก์ชัน calculate_interest เพื่อคำนวณเงินดอกเบี้ยจากยอดเงินเริ่มต้น อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลา สุดท้ายเราสามารถเรียกใช้งานคลาสและฟังก์ชันในโมดูล bank โดยใช้คำสั่ง import ตามตัวอย่างดังนี้

import bank

# สร้าง object ของคลาส BankAccount
account1 = bank.BankAccount("Alice", 1000.0)

# เรียกใช้เมธอด deposit() และ withdraw()
account1.deposit(500.0)
account1.withdraw(200.0)

# เรียกใช้เมธอด get_balance() และ __str__()
balance = account1.get_balance()
print(str(account1))
print("Current balance: ", balance)

# เรียกใช้ฟังก์ชัน calculate_interest()
interest = bank.calculate_interest(1000, 0.05, 1)
print("Interest: ", interest)

ในตัวอย่างข้างต้น เรา import module bank และใช้ bank.BankAccount เพื่อสร้าง object ของคลาส BankAccount และใช้เมธอดและฟังก์ชันในโมดูล bank ต่อไป