การวนซ้ำ For Loop ในภาษา Python

For loop ในภาษา Python เป็นโครงสร้างควบคุมการทำงานซ้ำที่ใช้สำหรับวนรอบผ่าน collection (เช่น list, tuple, string หรือ dictionary) และประกอบด้วยส่วนประกอบที่จะถูกทำซ้ำในแต่ละรอบของลูป โดยแต่ละรอบจะใช้ค่าต่าง ๆ จาก collection ไปใช้งานต่อไป

โครงสร้างของ for loop ในภาษา Python มีลักษณะดังนี้

for element in collection:
  # ส่วนประกอบที่จะถูกทำซ้ำ

โดย element จะเป็นตัวแปรที่ใช้ในการเก็บค่าในแต่ละรอบของการวนรอบ และ collection จะเป็นชุดของข้อมูลที่จะถูกวนรอบผ่าน เช่น list, tuple, string หรือ dictionary โดยการเข้าถึง element ใน collection จะใช้ index หรือ key ของ element นั้น ๆ

 

ตัวอย่างเช่น หากต้องการพิมพ์ค่าทุกตัวใน list จะใช้ For Loop ดังนี้

my_list = [1, 2, 3, 4, 5]
for num in my_list:
  print(num)

ผลลัพธ์ คือ

1
2
3
4
5

ตัวอย่าง

numbers = [11, 22, 33, 44, 55]

for num in numbers:
  print(num)

ผลลัพธ์ คือ

11
22
33
44
55

จากตัวอย่างนี้ มี list numbers ที่ประกอบด้วยเลขจำนวนเต็ม และส่วนประกอบที่จะถูกทำซ้ำจะเป็นการแสดงค่าของตัวแปร num ที่ถูกกำหนดเป็น element ใน numbers แต่ละรอบ

 

ตัวอย่าง สำหรับ collection ที่เป็น dictionary จะวนรอบตาม key และสามารถใช้ method items() เพื่อเข้าถึง key และ value ในแต่ละรอบได้ดังนี้

person = {"name": "John", "age": 30, "country": "USA"}

for key, value in person.items():
  print(key, value)

ผลลัพธ์ คือ

name John
age 30
country USA

 

ตัวอย่าง แสดงผลลัพธ์ของรายการชื่อผู้เข้าร่วมงานคอนเสิร์ต

attendees = ["Alice", "Bob", "Charlie", "Dave", "Emily"]
for name in attendees:
  print(name)

ผลลัพธ์ที่ได้:

Alice
Bob
Charlie
Dave
Emily

 

ตัวอย่าง การใช้ For Loop ในการหาผลรวมของเลขจำนวนเต็มในลิสต์:

numbers = [1, 2, 3, 4, 5]
sum = 0
for num in numbers:
  sum += num
print("Sum =", sum)

ผลลัพธ์ที่ได้:

Sum = 15