การเขียนคำอธิบาย (Comment) ในภาษา Python

ในภาษา Python สามารถเขียนคำอธิบาย (comment) เพื่ออธิบายวัตถุประสงค์หรือรายละเอียดต่าง ๆ ของโค้ดได้ โดยใช้สัญลักษณ์ # ด้านหน้าของข้อความที่ต้องการเขียนเป็น comment โดยโปรแกรมจะไม่รันคำสั่งที่อยู่ใน comment นี้ ซึ่งมักนิยมนำมาใช้เพื่อเป็นเครื่องช่วยในการอธิบายโค้ด เช่น อธิบายขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม หรือสาเหตุที่เราเขียนโค้ดนั้นในวิธีนี้ อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราสามารถติดตามและแก้ไขโค้ดได้ง่ายขึ้นด้วย

ตัวอย่าง การเขียนคำอธิบาย (comment) ในภาษา Python ดังนี้

# This is a single line comment in Python
print("Hello World")  # This is another single line comment

ในตัวอย่างข้างต้น คำอธิบายถูกเขียนในรูปแบบเดียวกับภาษาอื่น ๆ ที่ใช้การใช้เครื่องหมาย # ในการสร้างคำอธิบายสำหรับบรรทัดเดียว ๆ หรือบรรทัดที่ตามหลังคำสั่ง โดยคำอธิบายของบรรทัดเดียวกันจะต้องมาก่อนหรือตามหลังเครื่องหมาย # ตามลำดับ

นอกจากการใช้ # ในการเขียน comment แล้ว ในภาษา Python ยังมีวิธีการเขียน comment ในหลายบรรทัด โดยใช้เครื่องหมาย """ หรือ ''' ครอบเอาเนื้อหา comment ตั้งแต่บรรทัดแรกจนถึงบรรทัดสุดท้าย เช่น

"""
This is a comment
written in
more than just one line
"""

หรือ

'''
This is also a comment
written in
more than just one line
'''

การใช้ """ หรือ ''' ในการเขียน comment แบบหลายบรรทัดนี้เป็นการสร้าง multi-line string ใน Python ด้วย โดยที่ string นี้ไม่ได้ถูก assign ไว้กับตัวแปรใดๆ และเนื้อหาของ string จะถูก Python interpreter เพิ่มเข้าไปใน bytecode แต่ไม่มีผลกับโปรแกรมในการทำงานของโค้ด Python นั้น ดังนั้นการใช้ """ หรือ ''' ในการเขียน comment แบบหลายบรรทัดนี้ไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อโปรแกรมที่เราเขียน

นอกจากนี้ยังมีการใช้เครื่องหมาย """ หรือ ''' ในการสร้างคำอธิบายแบบหลายบรรทัด โดยคำอธิบายที่อยู่ระหว่างสัญลักษณ์เหล่านี้จะถูกเรียกว่า multiline comment หรือ docstring โดยมักจะใช้ในการสร้างคำอธิบายสำหรับฟังก์ชันหรือคลาสของโค้ด Python ในแบบเต็ม ๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

def add(a, b):
    """
    This function adds two numbers together.
    """
    return a + b

การสร้าง docstring ในภาษา Python เป็นเรื่องที่สำคัญ การใส่คำอธิบาย (Comment) จะช่วยให้ผู้ใช้รู้ว่าฟังก์ชันหรือคลาสนั้นทำอะไร และเป็นตัวช่วยในการสร้างเอกสาร (documentation) ในโครงการ Python ที่ใหญ่ขึ้น

การเขียนคำอธิบาย (Comment) เป็นเทคนิคที่สำคัญในการเขียนโปรแกรม เนื่องจากมันช่วยให้โค้ดของเรามีความเข้าใจง่ายและเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น การเขียนคำอธิบายในภาษา Python สามารถทำได้โดยใช้เครื่องหมาย # ซึ่งจะทำให้ Python ไม่อ่านหรือไม่ประมวลผลบรรทัดนั้น ๆ ของโค้ด ดังตัวอย่างต่อไปนี้

# นี่คือคำอธิบายตัวอย่างโค้ด Python
print("Hello, world!")  # นี่คือการพิมพ์ข้อความ "Hello, world!" ออกทางหน้าจอ

ในตัวอย่างด้านบน บรรทัดแรกเป็นการเขียนคำอธิบายเพื่ออธิบายว่าโค้ดด้านล่างเป็นอะไร และบรรทัดที่สองเป็นการเขียนคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับโค้ดที่อยู่ในบรรทัดนั้น ๆ โดยใช้เครื่องหมาย # ด้านหน้าของคำอธิบาย

การเขียนคำอธิบายในโค้ด Python เป็นวิธีที่ดีในการทำให้โค้ดของเรามีความเข้าใจง่ายและเป็นระเบียบ โดยเราสามารถเขียนคำอธิบายที่ช่วยอธิบายการทำงานของโค้ดได้ง่าย ๆ และทำให้เราสามารถเข้าใจโค้ดได้ดีขึ้น โดยที่ไม่ต้องมีความรู้เกี่ยวกับโค้ดเป็นอย่างมาก