เทคโนโลยีกับการพัฒนาการเรียนรู้

สถานะการณ์ปัจจุบันทั่วโลกให้ความสำคัญกับเทคโนโลยี เพื่อนำมาเป็นเครื่องมือพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา ในยุคของการปฏิรูปการศึกษาจำเป็นต้องเร่งพัฒนาการศึกษาเพื่อให้การศึกษานั้นสร้างคุณภาพของมนุษย์ การใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยการเรียนการสอน ผู้เรียนสามารถเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีมาพัฒนากระบวนการทางปัญญา โดยเทคโนโลยีกับการเรียนการสอนมีความเกี่ยวข้องกัน 3 ลักษณะ คือ การเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี การเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี และการเรียนรู้กับเทคโนโลยี

ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีผลกระทบทางด้านการศึกษา นวัตกรรมทางการศึกษา ผู้สอนจำเป็นต้องความตื่นตัวติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยนำนวัตกรรมมาใช้ในการเรียนการสอนให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าของโลกที่เปลี่ยนไป แล้วเลือกนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานะการณ์และสภาพแวดล้อม ทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนรู้

Dr.Kittimasak Naijit